To Go ( 33 stops )
To Return ( 46 stops )
Sotrama 17 : Sougounikoura ⇄ Diagunebougou-Kognoumani
Route 17 - Informations

SOTRAMA_BKO

Agency

To Go | To Return

Trips

Sotrama.L17

ID

79

Stops